Мрежата на организационите единици за управување со човечки ресурси на институциите од јавниот сектор се формира врз основа на член 12 став (3) и (4) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18).


Мрежата на организационите единици за управување со човечки ресурси на институциите од јавниот сектор (Мрежата) претставува платформа за комуникација, координација и соработка помеѓу организационите единици за управување со човечки ресурси, претставувани од раководителот на единицата, односно административен службеник определен да извршува работи од областа на управувањето со човечки ресурси во институциите на јавниот сектор.


Мрежата се организира заради обезбедување на ефикасна примена на законите и другите прописи во постапките за селекција, вработување, унапредување, мобилност, координирацијата на стручното усовршување и управувањето со ефектот од работата, плати и надоместоци, мотивацијата, одговорностите и престанокот на вработување на вработените во институциите. Покрај ова, цели на Мрежата се и:

Известување за поднесување на Годишните оценки од оценувањето на административните службеници за 2020 година

Почитувани,

 

Ве известуваме дека согласно член 65 став 17 од Законот за Административни службеници сите институции треба да достават годишен извештај со ранг листа на годишни оцени до Министерството за информатичко општество и администрација најдоцна до 31.01.2021 година.

 

За сите детални информации, може да се обратите до лицата за контакт:

 

Емилија Георгиева Ѓошевски — 078/823-984; emilija.gioshevski@mioa.gov.mk

Ивана Tpeндафилова- 071/207-431; ivana.trendafilova@mioa.gov.mk 

 

 

01.12.2020

Покана за обуки на членовите на Мрежата за управување со човечки ресурси

 

Почитувани,

 

               Согласно Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 и Акциски План, а врз основа на член 12 од Законот на административни службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19), Министерството за информатичко општество и администрација продолжува со активностите за градење функционална Мрежа на организациони единици за управување со човечки ресурси (Мрежата) со која претседава државниот секретар на Министерството за информатичко општество и администрација.

 

            Целта на Мрежата е да служи како алатка на институциите од јавниот сектор за комуникација, размена на мислења, имплементација на унифицирани стандарди во управувањето со човечки ресурси и единствена примена на законодавството за јавниот сектор, како и споделување на добри локални и меѓународни практики. Мрежата ќе обезбедува поддршка за ефикасна примена на законите и другите прописи во постапките за селекција, вработување, унапредување, мобилност, координацијата на стручното усовршување и управувањето со ефектот од работата, плати и надоместоци, мотивацијата, одговорностите и престанокот на вработување на вработените во институциите од јавниот сектор.

            Со цел учество на номинираното лице на две обуки од областа на управување со човечки ресурси, следствено на горенаведеното, потребно е најдоцна до 30.10.2020 година (петок) да доставите потврдна писмена информација од Вашата институција која е регистрирана на Мрежата за управување со човечки ресурси со следниве податоци:

 • Име и презиме
 • Ниво и назив на работно место
 • Институција
 • Контакт телефон и e-mail.

 

 

Горенаведените информации се потребни за обуките кои ќе следуваат во месец ноември на темите:

 • Обука за спроведување на Функционална анализа во јавниот сектор
 • Обука за практична употреба на електронскиот систем за управување со човечки ресурси- ИСУЧР.

 

За сите подетални информации поврзани со ова известување, може да се обратите до:

 

 

               Емилија Георгиева Ѓошевски – 078/823-984; emilija.gjoshevski@mioa.gov.mk

 

 

Со почит,

 

Министерство за информатичко општество и администрација

 

21.10.2020

Прашалник за Проценка на потребите од специјализирани обуки за Управување на човечки ресурси на административните службеници

Капацитетот на администрацијата е клучен елемент за спроведување на јавните политики. Оттука, Владата на Република Северна Македонија ги препознава континуираното учење и стручното усовршување како инвестиција во човечкиот капитал.

Усовршувањето на човечките ресурси не претставува само законска надлежност на Министерството за информатичко општество и администрација, туку сочинува и важен дел од севкупните реформи на јавната администрација, како еден од предусловите за евроинтеграцискиот процес.

За таа цел, го креиравме овој прашалник за да утврдиме каква потреба од обуки имаат административните службеници од мрежата , кои се насочени кон стекнување на знаења и/или вештини за развој на секоја општа компетенција, т.е. специфична компетенција која е од особена важност за управувањето со човечките ресурси.

Резултатите од прашалникот ќе се користат во понатамошните фази на спроведување на активностите  на мрежата за управување со човечки ресурси како и  за идентификација на области на кои треба да се работи со цел нивно подобрување.

 

КРАЕН РОК ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАШАЛНИКОТ: 24.09.2020

 

ДО ПРАШАЛНИКОТ МОЖЕ ДА ПРИСТАПИТЕ НА СЛЕДНИОВ ЛИНК.

 

 

 

17.09.2020

Награди за јавната администрација во Западен Балкан за 2020 година – Отворен повик!

РеСПА и ОЕЦД/СИГМА ги повикуваат иницијативите за управување во земјите од Западен Балкан кои демонстрираат приспособливост и успешен одговор на кризата предизвикана од COVID-19 да аплицираат!

 

Институциите од јавниот сектор кои демонстрираат инспиративни практики, иницијативи, услуги и мерки како одговор на кризата предизвикана од пандемијата на COVID-19 се поканети да аплицираат на Наградите за јавната администрација, уникатен подвиг на Респа и на ОЕЦД/СИГМА!

 

РеСПА и ОЕЦД/СИГМА го започнаа подвигот наречен Награди за ЈА, стремејќи се кон истакнување на најефективните и најефикасните практики меѓу властите во земјите од Западен Балкан.

 

Поради пандемијата, властите беа принудени да бидат инвентивни и подготвени ефективно да се справат со прашањата поврзани со јавното здравје, јавните услуги и економијата. Наградите ги потенцираат заложбите на властите со кои се унапредуваат, промовираат и зацврстуваат иновативните, ефективните, инклузивните и приспособливите алатки и системи со кои јавните администрации на земјите од Западен Балкан  се справуваат со вонредни ситуации.

 

Кој може да аплицира/да биде номиниран?

Идеален кандидат за Наградата е институција од јавниот сектор на национално ниво од која било членка на РеСПА (Албанија, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Црна Гора, Србија) и Косово*. Исто така, институциите од јавниот сектор на субнационално и на локално ниво можат да аплицираат доколку имаат докажана поврзаност со институција од јавната администрација на национално ниво (на пр. соработка/партнерство/пренос на знаења). Во случај на јавно-приватни партнерства, водечкиот номиниран кандидат мора да биде институција од јавниот сектор. Поединци не можат да учествуваат во наградите.

*Оваа ознака не е во спротивност со ставовите во однос на статусот, а е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите Нации и со Советодавното мислење на Меѓународниот суд на правдата за Декларацијата за независнот на Косово

Дополнителни информации за Правилата за натпреварот се достапни на следниот линк

 

Како се аплицира?

За да аплицираат за Наградите за јавната администрација (НЈА), кандидатите треба да ги достават своите апликации на платформата за натпреварот НЈА.

Дополнителни информации за Водичот за аплицирање се достапни на следниот линк.

 

Процес на евалуација спроведен од Меѓународно жири

Целиот процес ќе го спроведува Меѓународно жири на експерти, составено од признати меѓународни експерти (претставници на РеСПА или независни експерти избрани од РеСПА, и претставници на ОЕЦД/СИГМА или/и експерти назначени од ОЕЦД/СИГМА).  

Дополнителни информации за Насоките за евалуација се достапни на следниот линк.

 

Временска рамка

 • 1 – 24 јули 2020 година: Отворен повик за аплицирање за Наградите за ЈА
 • 1 – 24 јули 2020 година: Отворен повик за ангажирање оценувачи
 • 24 – 31 јули: Административна проверка од Секретаријатот (РеСПА)
 • 1 - 21 септември 2020 година: Процес на евалуација на Наградите за ЈА - оценувачи
 • 21 септември - 16 октомври 2020 година: Ангажирање жири и финализирање на процесот
 • ноември 2020 година: Церемонија за доделување награди за ЈА

 

 

Најдоцна до 24 јули 2020 година, номинирајте ги вашите успешни и инспиративни иницијативи со кои се справувате со пандемијата на COVID-19 или со друга криза.

 

На сите кандидати им посакуваме многу успех!

 

 

 

 

07.07.2020

2017

<

Февруари

>

Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

GoDigital-Public Administration Reform assistance and strenghtening the capacities of MISA

This web platform was prepared with the assistance from the European Union