Ministria për shoqëri informatike dhe administratë

Bul. ,,Shën Kirili dhe Metodi”, nr.54, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

GoDigital-Public Administration Reform assistance and strenghtening the capacities of MISA

This web platform was prepared with the assistance from the European Union