Rrjeti i njësive organizative të menaxhimit të burimeve njerëzore në institucionet e sektorit publik është themeluar në bazë të nenit 12 paragrafi (3) dhe (4) të Ligjit për Nëpunësit Administrativ ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18).


Rrjeti i njësive organizative të menaxhimit të burimeve njerëzore në institucionet e sektorit publik (Rrjeti) paraqet platformë për komunikim, koordinim dhe bashkëpunim ndërmjet njësive organizative për menaxhimin e burimeve njerëzore, i përfaqësuar nga udhëheqësi i njësisë, përkatësisht nëpunësi administrativ i përcaktuar për të kryer aktivitete në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore në institucionet e sektorit publik.


Rrjeti është i organizuar në mënyrë që të sigurohet zbatimi efikas i ligjeve dhe dispozitave të tjera në procedurat për përzgjedhjen, punësimin, avancimin, mobilitetin, koordinimin e aftësimit profesional dhe menaxhimin e efektit të punës, pagat dhe shtesat, motivimin, përgjegjësitë dhe ndërprerjen e punësimit të punonjësve në institucione. Përveç kësaj, qëllimet e Rrjetit janë:

Njoftim për dorëzimin e Vlerësimeve vjetore nga vlerësimi i notave të nëpunësve administrativ për vitin 2020-të

Të nderuar,

 

 

 

               Ju njoftojmë se në përputhje me nenin 65 paragrafi 17 të Ligjit të nëpunësve administrativ, të gjitha institucionet duhet të dorëzojnë Raport vjetor me listën e rangimit të vlerësimeve vjetore pranë  Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, më së voni deri më datë 31.01.2021.

 

Për  informacione të detajuara, mund të drejtoheni dhe t’i kontaktoni personat:

 

Emilija Georgieva  Gjoshevski — 078/823-984; emilija.gјoshevski@mioa.gov.mk dhe

 

Ivana Trendafilova - 071/207-431; ivana.trendafilova@mioa.gov.mk.

 

 

      

17.12.2020

Takim pune me anëtarët e Rrjetit të njësive organizative për udhëheqje me burimet njerëzore

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup organizoi takimin e parë të punës me anëtarët e Rrjetit të njësive organizative për udhëheqje me burimet njerëzore.

Qëllimi i takimit ishte rëndësia e Rrjetit në kontekstin e reformave në administratën publike. Gjithashtu, kishte diskutim të hapur mbi Portalin elektronik, rreth mënyrës së organizimit të Forumit për shkëmbimin e ideve dhe mendimeve në kuadër të Rrjetit të njësive organizative për udhëheqje me burimet njerëzore, ndryshimet e pritura të Ligjit të nëpunësve administrativ dhe të Ligjit të të punësuarve në sektorin publik, dhe analizë për trajnimet e nevojshme në njësinë e burimeve njerëzore.

Në takim u shkëmbyen mendime, ide dhe mënyra të ndryshme se si mund të organizohet Forumi i rrjetit për udhëheqje me burimet njerëzore, problemet me të cilët ballafaqohen nëpunësit administrativ gjatë punës dhe zbatimin e Ligjeve, si dhe nevojat e tyre për trajnim që do t'u ndihmonte në punën e tyre.

Përkatësisht, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në bashkëpunim me misionin e OSBE-së në Shkup, organizuan edhe dy takime pune në Ohër dhe në Strumicë.

 

 

22.06.2020

Strategjia për reforma në administratën publike 2018-2022

Reforma e administratës publike (RAP) paraqet proces të vazhdueshëm të riorganizimit të institucioneve të sektorit publik dhe avancimin e kapaciteteve të tyre administrative, njëkohësisht dhe një nga prioritetet kryesore të partneritetit të pranimit dhe parakusht i rëndësishëm në procesin e integrimit evropian të Maqedonisë. Shteti dhe administrata publike shihen si bazë e sektorit të përgjithshëm publik nga të cilat varen proceset dhe zhvillimi në çdo shoqëri demokratike. Puna në sektorin publik i reflekton vlerat demokratike në tërësi dhe në këtë kuptim të gjitha institucionet kanë përgjegjësi të punojnë drejt arritjes së vlerës më të mirë për qytetarët dhe bizneset dhe me këtë të sigurohet zhvillim shoqëror dhe ekonomik, përkatësisht prosperiteti i shtetit në tërësi. Strategjia për Reforma në Administratën Publike 2018-2022 i përcakton masat të cilat duhet të ndërmerren në pesë vitet e ardhshme për t’i arritur objektivat e përgjithshme dhe specifike të përcaktuara në secilën nga fushat prioritare. Strategjinë për Reformа në Administratën Publike 2018-2022 dhe Planin aksional të Strategjisë për Reforma në Administratën Publike mund t’i gjeni në lidhjet në vijim:

Strategjia për reforma në administratës publike 2018-2022 
Plani aksional i Strategjisë për reforma në administratën publike 2018-2022

09.11.2018

Metodologjia e reviduar për zbatimin e analizës funksionale

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Republikën e Maqedonisë, në kuadër të projektit "Mbështetje për reforma në administratën publike", implementuar nga Qendra për menaxhimin e ndryshimeve, përgatiti versionin e ri të reviduar dhe të përmirësuar të Metodologjisë për zbatimin e analizës funksionale në institucionet e sektorit publik. Qëllimi është për t’i ndihmuar institucionet përmes procesit të zbatimit të kësaj analize të marrin pasqyrë reale dhe të plotë të gatishmërisë së institucionit në afat të shkurtër dhe të mesëm t’i zbatojë përmirësimet e kërkuara për t’i ushtruar më mirë funksionet e tij themelore.

09.11.2018

2017

<

Февруари

>

Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

GoDigital-Public Administration Reform assistance and strenghtening the capacities of MISA

This web platform was prepared with the assistance from the European Union