Закон за административни службеници

Закон за административни службеници документ

11.11.2018

Кодекс за административни службеници

Кодекс за административни службеници,Сл. весник на РМ, бр. 183 од 02.12.2014 година

11.11.2018

Уредба за спроведување на постапката за вработување на административни службеници

Уредба за спроведување на постапката за вработување на административни службеници, Сл. весник на РМ, бр. 27 од 09.02.2018 година

11.11.2018

Уредба за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници

Уредба за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници, Сл. весник на РМ, бр. 72 од 07.05.2014 година

11.11.2018

Исправка на Уредбата за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници

Исправка на Уредбата за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници, Сл. весник на РМ, бр. 147 од 08.10.2014 година

11.11.2018

Правилник за содржината и формата на годишниот извештај ...

Правилник за содржината и формата на годишниот извештај за изречени мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на административните службеници, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

11.11.2018

Правилник за начинот на водење на дисциплинската постапка за дисциплински престап и образец за тајно гласање

Правилник за начинот на водење на дисциплинската постапка за дисциплински престап и образец за тајно гласање, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

11.11.2018

Правилник за содржината и формата на годишен план за обуки на административните службеници и извештајот за негова реализација

Правилник за содржината и формата на годишен план за обуки на административните службеници и извештајот за негова реализација, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

11.11.2018

Правилник за содржината и формата на годишната програма за генерички обуки на административни службеници

Правилник за содржината и формата на годишната програма за генерички обуки на административни службеници, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

11.11.2018

Правилник за начинот на водењето на постапката за утврдување...

Правилник за начинот на водењето на постапката за утврдување на материјална одговорност и формата и содржината на решението за надомест на штета, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

11.11.2018

Правилник за начинот на вршење на менторската работа и водењето на регистарот на ментори на административните службеници

Правилник за начинот на вршење на менторската работа и водењето на регистарот на ментори на административните службеници, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

11.11.2018

Правилник за начинот на спроведување на испитoт за административно управување како и формата и содржината на потврдата за положен испит

Правилник за начинот на спроведување на испитoт за административно управување како и формата и содржината на потврдата за положен испит, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

11.11.2018

Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на испитoт...

Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на испитoт за административно управување како и формата и содржината на потврдата за положен испит, Сл. весник на РМ, бр. 185 од 18.12.2017 година

11.11.2018

Правилник за начинот на организирање и спроведување на обуките во училница

Правилник за начинот на организирање и спроведување на обуките во училница и преку електронскиот систем за управување со обуки, како и времетраењето и вредноста на обуките за кои не мора да се склучи писмен договор со административен службеник, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

11.11.2018

Правилник за содржината и формата на годишната програма за обука за административно управување

Правилник за содржината и формата на годишната програма за обука за административно управување, Сл. весник на РМ, бр. 11 од 26.01.2015 година

11.11.2018

Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување

Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас, Сл. весник на РМ, бр. 11 од 26.01.2015 година

11.11.2018

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас, Сл. весник на РМ, бр. 35 од 23.02.2018 година

11.11.2018

Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас

Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас документ

11.11.2018

Правилник за содржината на годишниот извештај на Државниот управен инспекторат за спроведени инспекциски надзори

Правилник за содржината на годишниот извештај на Државниот управен инспекторат за спроведени инспекциски надзори, Сл. весник на РМ, бр. 11 од 26.01.2015 година

11.11.2018

Правилник за начинот на спроведување на полугодишното интервју...

Правилник за начинот на спроведување на полугодишното интервју, формата и содржината на извештајот за полугодишно интервју, поблиските критериуми за начинот на оценување на административниот службеник, формата и содржината на обрасците за оценување, формата и содржината на извештајот со ранг листа на годишни оценки, содржината на извештаите и начинот на оценување на административните службеници во други околности, како и поблиските критериуми за начинот на оценување, и начинот на реализација на мерките за одличен и слаб учинок на административен службеник во институции со помалку од 20 административни службеници, Сл. весник на РМ, бр. 63 од 10.4.2018 година

11.11.2018

Закон за вработените во јавниот сектор

Закон за вработените во јавниот сектор документ

11.11.2018

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на каталогот ...

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на каталогот на работните места во јавниот сектор, начинот на определување на шифрите на работните места, како и начинот на внесување и бришење на работните места од каталогот, Сл. весник на РМ, бр. 132 од 05.09.2014 година

11.11.2018

Правилник за формата и содржината на регистарот на вработените во јавниот сектор...

Правилник за формата и содржината на регистарот на вработените во јавниот сектор, начинот на неговото водење, начинот на пристап, користење, обработка на податоците, како и начинот на обезбедување одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците, Сл. весник на РМ, бр. 132 од 05.09.2014 година

11.11.2018

Правилник за формата и содржината на трансфер листи на можни преземања

Правилник за формата и содржината на трансфер листи на можни преземања на вработените во јавниот сектор, начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците, Сл. весник на РМ, бр. 116 од 25.06.2018 година

11.11.2018

Уредба за начинот на располагање со примените подароци...

Уредба за начинот на располагање со примените подароци, начинот на управување со евиденцијата на примените подароци и други прашања во врска со примањето на подароци, Сл. весник на РМ, бр. 153 од 20.10.2014 година

11.11.2018

Правилник за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна...

Правилник за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места, кaкo и содржината на функционалната анализа на институциите на јавниот сектор, Сл. весник на РМ, бр. 11 од 26.01.2015 година

11.11.2018

Правилник за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно...

Правилник за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и на пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажниподатоци при вработување во јавен сектор, Сл. весник на РМ, бр. 34 од 06.03.2015 година

11.11.2018

Mетодологија за планирање на вработувањата во јавниот сектор согласно

Mетодологија за планирање на вработувањата во јавниот сектор согласно со начелото за соодветна и правична застапеност, како и формата, содржината и образецот на годишниот план за вработување и извештајот за реализација на годишниот план за вработување, Сл. весник на РМ, бр. 63 од 01.04.2016 година

11.11.2018

Методологија за спроведување на функционална анализа во институциите од јавниот сектор_Македонска верзија

Методологија за спроведување на функционална анализа во институциите од јавниот сектор_Македонска верзија

11.11.2018

Методологија за спроведување на функционална анализа во институциите од јавниот сектор_Албанска верзија

Методологија за спроведување на функционална анализа во институциите од јавниот сектор_Албанска верзија

11.11.2018

Управување со промени и компетенции

Управување со промени и компетенции документ

11.11.2018

Кариерно унапредување и компетенции

Управување со промени и компетенции документ

11.11.2018

Менторство и компетенции

Менторство и компетенции документ

11.11.2018

Водење на интервју базирано на компетенции

Водење на интервју базирано на компетенции документи

11.11.2018

Опис на работно место и компетенции

Опис на работно место и компетенции документ

11.11.2018

Управување со ефектот базирано на компетенции

Управување со ефектот базирано на компетенции документи

11.11.2018

Стандарди за управување со човечки ресурси

Стандарди за управување со човечки ресурси

11.11.2018

Обрасци од методологијата

Обрасци од методологијата .zip документ

11.11.2018

Урнеци на систематизации

Урнеци на систематизации

11.11.2018

Електронска адреса за достава на систематизации

Електронска адреса за достава на систематизации

11.11.2018

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ГЕНЕРИЧКИ ОБУКИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2019 ГОДИНА

Годишна програма за генерички обуки на административни службеници за 2019 година

11.11.2018

Каталог на вработените во јавниот сектор

Каталог на вработените во јавниот сектор документ

10.10.2018

24.06.2020

Работни состаноци на Мрежата за управување со човечки ресурси (МУЧР)

Работни состаноци на Мрежата за управување со човечки ресурси (МУЧР)

23.06.2020

2017

<

Февруари

>

Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

13 Ноември 2018

Настан

Годишна конференција на Мрежата на организациони единици за управување со човечки ресурси, Александар Палас 10.00 часот

GoDigital-Public Administration Reform assistance and strenghtening the capacities of MISA

This web platform was prepared with the assistance from the European Union