Rrjeti i njësive organizative të menaxhimit të burimeve njerëzore në institucionet e sektorit publik është themeluar në bazë të nenit 12 paragrafi (3) dhe (4) të Ligjit për Nëpunësit Administrativ ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18).


Rrjeti i njësive organizative të menaxhimit të burimeve njerëzore në institucionet e sektorit publik (Rrjeti) paraqet platformë për komunikim, koordinim dhe bashkëpunim ndërmjet njësive organizative për menaxhimin e burimeve njerëzore, i përfaqësuar nga udhëheqësi i njësisë, përkatësisht nëpunësi administrativ i përcaktuar për të kryer aktivitete në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore në institucionet e sektorit publik.


Rrjeti është i organizuar në mënyrë që të sigurohet zbatimi efikas i ligjeve dhe dispozitave të tjera në procedurat për përzgjedhjen, punësimin, avancimin, mobilitetin, koordinimin e aftësimit profesional dhe menaxhimin e efektit të punës, pagat dhe shtesat, motivimin, përgjegjësitë dhe ndërprerjen e punësimit të punonjësve në institucione. Përveç kësaj, qëllimet e Rrjetit janë:Деловник на Мрежата на организационите единици за управување со човечки ресурси во институциите од јавниот секторGoDigital-Public Administration Reform assistance and strenghtening the capacities of MISA

This web platform was prepared with the assistance from the European Union