Ревидирана Методологијата за спроведување на функционална анализа

Министерството за информатичко општество и администрација со поддршка на Британската амбасада во Република Македонија, во рамките на проектот „Поддршка на реформата во јавната администрација“ спроведуван од Центарот за управување со промени, подготви нова ревидирана и подобрена верзија на Методологијата за спроведување на функционална анализа во институциите од јавниот сектор. Целта е да им се помогне на институциите преку процесот ќе им помогне на институциите преку пспроведувањето на оваа анализа да добијат реална и целосна слика на подготвеноста на институцијата на краток и среден рок да ги спроведе неопходните подобрувања за подобро вршење на нејзините основни функции.

GoDigital-Public Administration Reform assistance and strenghtening the capacities of MISA

This web platform was prepared with the assistance from the European Union